ჯაბა კრედიტი

თქვენი საიმედო
და მომგებიანი არჩევანი

პირობების გამოთვლადახურვა

სესხის თანხა

თვეების რაოდენობა

ყოველთვიურად0 ¢

ოქროს სესხი

1.      


ოქროს სესხი:

ოქროს ლომბარდით სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, 18 წლის ასაკიდან , პირადობის მოწმობის ან პასპორტის საფუძველზე.

ჯაბა კრედიტი გთავაზობთ ოქროს სესხს  ლარში  შემდეგი პირობებით:

სტანდარტული სესხი:

უმაღლესი შეფასება!

ყველაზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთი!

 ლარში  საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს  - 1,5 %-.

 პროცენტის გადახდა ხდება ყოველი თვის ფიქსირებულ რიცხვში. გადაუხდელობის შემთხვევაში მოგეცემათ ერთდღიანი საშეღავათო პერიოდი.  შემდეგ ვადაგადაცილებულ დღეზე დაგერიცხებათ ჯარიმა _სესხის თანხის   0,4 %.

უჯარიმო სესხი :

 საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს ლარში - 2.5 %

პროცენტის დარიცხვა მოხდება ყოველდღიურად, შესაძლებელია ორ თვეში ერთხელ  ორი თვის პროცენტის ერთად გადახდა

განაწილებული გრაფიკული სესხი :

სესხის თანხის გაზრდა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს,ფიქსირებულ ლიმიტამდე.

ამ შემთხვევაში, ყოველ განხორციელებულ დამატებას დაერიცხება  მიმდინარე პროცენტი (მინიმალური პროცენტი 2 ლარი).

პროცენტის გადახდის თარიღი იქნება_ ბოლო განხორციელებული ოპერაციიდან 30-, 31- დღე.

სესხის ნაწილობრივი დაფარვა შესაძლებელია მინიმალური -1 ლარიდან.

100 ლარის  ზევით კლებადი პროცენტით, 100 ლარამდე  პროცენტი არ მცირდება, რადგან შეადგენს მინიმალურ_2 ლარს

ნივთის გატანის დღეებია : ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი_საათის შემდეგ.

სესხის  დაფარვა უნდა მოხდეს წინა დღეს.